Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Фінансове управління/Фінуправління Відділ бухгалтерського обліку та звітності/Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Мукачівського міськвиконкому
Неділя, 08 березня 2015 21:47

Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Мукачівського міськвиконкому

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Затверджено:

Наказ фінансового управління Мукачівського

 міськвиконкому №04-1/1-10  від

29 грудня 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Мукачівського міськвиконкому

1. Загальні положення

Відділ бухгалтерського обліку та звітності (далі - відділ) є структурним підрозділом фінансового управління, що утворюється начальником фінансового управління, є підзвітним та підконтрольним начальнику фінансового управління.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства фінансів України та Державного казначейства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, наказами Головного фінансового управління обласної державної адміністрації, актами Мукачівської міської ради, прийнятими у межах її компетенції, а також положенням про відділ.

2. Основними завданнями відділу є

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, та складання фінансово - бюджетної звітності апарату фінансового управління міськвиконкому.

2.2. Складання розрахунків до проекту кошторису, штатного розпису апарату управління і подання на розгляд начальнику фінансового управління міськвиконкому.

2.3Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними асигнуваннями та фінансовими і матеріальними ресурсами.

2.4Приймання участі у фінансуванні бюджетних установ м. Мукачево.

2.5. Складання та здача до органів Державного казначейства України встановлених форм звітності.

2.6. 3дійснення контролю, в межах своєї компетенції, за дотриманням бюджетними установами законодавства щодо використання ними бюджетних коштів.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань;

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову, бюджетну, статистичну, податкову та пенсійну звітності в порядку, встановленому законодавством. Забезпечує своєчасне подання звітності у відповідні інстанції.

3.3. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в управлінні Державного казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.

3.4. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори до відповідних бюджетів.

3.5. Забезпечує цільове і ефективне використання бюджетних коштів, виділених на апарат фінансового управління.

3.6. Координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

3.7Надає допомогу працівникам бюджетних установ по питанню організації та ведення бухгалтерського обліку і звітності по виконанню бюджету.

3.8. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу.

3.9. За дорученням начальника фінансового управління розглядає пропозиції, листи і скарги, що надходять до відділу, вирішує їх та готує відповідні пропозиції.

3.10. Забезпечує вчасне та якісне виконання доручень та завдань наданих керівництвом.

3.11. Здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

4. Відділ має право

4.1. За дорученням начальника управління представляти фінансове управління в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування.

4.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міськвиконкому, підприємств та установ (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3.Скликати в установленому порядку наради, приймати участь у проведенні семінарів з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносити начальнику управління пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами фінансового управління, органами місцевого самоврядування , підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства.

6. Відділ очолює заступник начальника фінансового управління - начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня міським головою за поданням начальника фінансового управління.

7. Заступник начальника Фінансового управління

7.1. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

7.2. Складає та підписує піврічні плани роботи відділу та звіти про їх виконання;

7.3. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між працівниками відділу;

7.4. Здійснює контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, складанням звітності, цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, правильністю проведення розрахунків, відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням, додержанням вимог законодавства під час здійснення оплати товарів, робіт та послуг;

7.5. Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом у державній службі не менш 3 років або на керівних посадах у інших сферах управління не менш 5 років.

7.6. Виконує інші обов'язки, доручення, покладені на нього начальником фінансового управління.

8. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов'язків покладається на головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності або на працівника бюджетного відділу фінансового управління за рішенням начальника управління.

Заступник начальника управління -

начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності                                                  О.В.Устинченко

Прочитано 2571 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box