Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Управління комунальної власності та архітектури/Відділ архітектури та містобудування/Положення про відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Мукачівської міської ради
Субота, 28 грудня 2013 17:31

Положення про відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Мукачівської міської ради

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Мукачівської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Мукачівської міської ради, який належить до спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури, що створюється міською радою, підзвітне та підконтрольне міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Мукачівської міської ради, міському голові.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства, рішеннями Мукачівської міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Мукачівської міської ради, прийнятими в межах їх компетенції, вимогами Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001: 2009, Міжнародного стандарту ISO 9001: 2008, а також даним Положенням.

1.3. Відділ утворюється Мукачівською міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері містобудування та архітектури на території міста Мукачева.

1.4. Місцезнаходження відділу: вул.Пушкіна,2, м.Мукачево, Закарпатська область, 89600.

Розділ ІІ. Юридичний статус та майно відділу

2.1. Відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

2.2. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників та структуру відділу затверджує сесія міської ради. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням та бланк структурного підрозділу виконкому.

2.3.Майно відділу є комунальною власністю територіальної громади міста Мукачева та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Розділ ІІІ. Мета та завдання відділу

3.1. Відділ створено з метою:

- реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури;

- аналізу стану містобудування, організації розроблення та подання на затвердження, в установленому порядку містобудівної документації;

- координації діяльності суб`єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста Мукачева, поліпшення його архітектурного вигляду;

- забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації;

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- замовляє розроблення містобудівної документації міста та подає її на затвердження в установленому порядку;

- розглядає пропозиції та подає до міської ради інформацію про можливі види використання земельних ділянок відповідно до затвердженої містобудівної документації та генерального плану міста із встановленням для кожної ділянки умов та обмежень, забезпечує контроль за здійсненням на них запланованої містобудівної діяльності;

- розглядає заяви про надання забудовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для проектування, будівництва, реконструкції будинків і споруд з благоустроєм території та внесення змін до них;

- розглядає заяви про надання забудовникам будівельних паспортів забудови земельної ділянки, внесення змін до будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

- розглядає заяви від фізичних та юридичних осіб щодо присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна та готує проекти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштових адрес;

- готує проекти договорів про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, які укладаються між виконавчим комітетом міської ради та замовниками (забудовниками);

- розглядає заяви про наміри замовників щодо місця розташування стаціонарних тимчасових споруд, щодо погодження розміщення СТС;

- розглядає заяви про наміри замовників щодо місця розташування відкритих майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території міста Мукачево;

- готує проекти рішень Мукачівської міської ради та виконавчого комітету, що стосуються діяльності відділу;

- координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що стосуються роботи відділу, які здійснюються на території міста Мукачева;

- організовує розгляд звернень громадян з питань, що належить до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг, надає відповіді;

- вирішує, відповідно до законодавства, спори з питань містобудування;

- погоджує місця розміщення об`єктів зовнішньої реклами;

- здійснює містобудівний моніторинг;

- веде архів містобудівної документації;

- видає довідки по питанням, що належать до компетенції відділу;

- інформує через засоби масової інформації громадськість міста про містобудівні програми, проводить громадські обговорення містобудівної документації;

- веде облік, зберігання та використання матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

3.3. Відділ має право:

- одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь та інших виконавчих органів Мукачівської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від міських органів державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи;

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

- направляти відповідним державним органам листи про притягнення у встановленому порядку до відповідальних осіб, винних у порушенні законодавства у сфері містобудування.

Розділ ІV. Структура відділу

4.1. Відділ архітектури та містобудування очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про державну службу за погодженням керівником структурного підрозділу містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

До складу відділу входять :

- начальник відділу, головний архітектор міста - 1 шт.од;

- заступник начальника відділу   - 1 шт.од;

- головні спеціалісти відділу - 2 шт.од.

4.2. Посадові особи призначаються на посаду міським головою на конкурсних засадах або відповідно з іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

4.3. Діяльність працівників відділу регламентується посадовими обов'язками, які затверджуються заступником міського голови, та окремих доручень начальника відділу архітектури та містобудування.

Розділ V. Керівництво відділом

5.1. Методичне та нормативне забезпечення діяльності відділу здійснює профільне міністерство Кабінету Міністрів України, а також управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

5.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно із законодавством.

Начальник відділу архітектури та містобудування відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором міста.

У межах закону Начальник відділу архітектури та містобудування може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

5.3. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника відділу, головних спеціалістів відділу;

- розробляє та подає на затвердження міській раді Положення про відділ;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- затверджує функціональні обов`язки посадових осіб відділу;

- готує подання міському голові щодо заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників відділу;

- веде особистий прийом громадян;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього згідно з чинним законодавством України.

5.4. Для розгляду містобудівної та проектно-кошторисної документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань при відділі може створюватися архітектурно-містобудівна рада. Склад архітектурно-містобудівної ради визначається начальником відділу, а положення про неї затверджується рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Розділ VI. Заключні положення

6.1. Ліквідація чи реорганізація відділу здійснюється за рішенням Мукачівської міської ради у встановленому нею порядку, або іншим органом у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та законодавства в сфері містобудівної діяльності.

Прочитано 821 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація

Facebook Like Box