Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Фінансове управління/Положення про фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради (нова редакція)
Середа, 04 липня 2018 16:04

Положення про фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради (нова редакція)

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 24-ої сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради 16 березня 2017 р. № 586

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління

виконавчого комітету Мукачівської міської ради

(нова редакція)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради (далі за текстом — «управління») є виконавчим органом Мукачівської міської ради. В своїй діяльності управління є підзвітним і підконтрольним Мукачівській міській раді та підпорядкованим виконавчому комітету Мукачівської міської ради та Мукачівському міському голові.

1.2. Управління створено Мукачівською міською радою та належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста Мукачево.

1.3. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління є виконавчим органом Мукачівської міської ради та неприбутковою організацією.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, круглу печатку із зображенням Державного Гербу України та своїм найменуванням.

1.5. Адреса управління: 89600, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Духновича, 2.

1.6. У своїй діяльності фінансове управління керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законами України, постановами Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, актами Президента України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства України, рішеннями Мукачівської міської ради та виконавчого комітету Мукачівської міської ради, розпорядженнями Мукачівського міського голови, регламентом виконавчого комітету Мукачівської міської ради та регламентом Мукачівської міської ради, інструкцією з діловодства, технологічними картками, затвердженими профільним заступником, а також даним Положенням.

1.7. Управління утворене та зареєстроване у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗЦІЯ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ

2.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Мукачівським міським головою.

2.2. Начальник управління:

2.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління;

2.2.2. Організовує виконання покладених на управління завдань;

2.2.3. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління;

2.2.4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

2.2.5. Укладає у межах власної компетенції договори на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг та інші цивільно-правові угоди;

2.2.6. Затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на бюджетний рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

2.2.7. Забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

2.2.8. Затверджує інструкцію про підготовку бюджетних запитів, порядок складання, затвердження, уточнення розпису міського бюджету;

2.2.9. Щорічно готує пропозиції до кадрового резерву;

2.2.10. Здійснює інші повноваження, керуючись цим Положенням.

2.3. Структура і чисельність працівників управління затверджується Мукачівською міською радою.

2.4. Положення про відділи управління затверджуються начальником управління.

2.5. Штатний розпис та кошторис фінансового управління затверджується Мукачівським міським головою.

2.6. Начальники відділів та інші працівники управління, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади Мукачівським міським головою.

2.7. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються Мукачівським міським головою чи його заступником.

2.8. У структурі фінансового управління є три відділи: 1) відділ планування доходів бюджету, цінних паперів, грошового обігу та з питань нових форм господарювання, 2) бюджетний відділ, 3) відділ бухгалтерського обліку і звітності. Кожен відділ має начальника. Начальник бюджетного відділу є заступником начальника фінансового управління.

Заступник начальника — начальник бюджетного відділу, начальник відділу планування доходів бюджету, цінних паперів, грошового обігу та з питань нових форм господарювання та начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності:

2.8.1. Організовують виконання доручень начальника управління;

2.8.2. Здійснюють безпосереднє керівництво підпорядкованими структурними підрозділами управління;

2.8.3. Здійснюють інші повноваження, визначені посадовою інструкцією;

2.8.4. Виконують обов’язки, визначені посадовою інструкцією.

2.9. Обов’язки начальника управління під час його відсутності виконує заступник начальника — начальник бюджетного відділу згідно з розпорядженням Мукачівського міського голови.

2.10. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

2.11. Оплата працівників управління проводиться згідно з чинним законодавством.

2.12. Управління при виконанні завдань, що належать до його компетенції, взаємодіє з структурними підрозділами Мукачівської міської ради, органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами Державної казначейської служби, органами Державної фіскальної служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними особами та об’єднаннями громадян.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

3.1. Основними завданнями фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради є:

3.1.1. Організація роботи по складанню та виконанню міського бюджету відповідно до вимог бюджетного та податкового законодавства України.

3.1.2. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі щодо складання та виконання бюджету, а також складання звітів про виконання бюджету згідно з чинним законодавством.

3.1.3. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами міського бюджету.

3.1.4. Забезпечення роботи по отриманню до міського бюджету позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету за рахунок єдиного казначейського рахунку.

3.1.5. Здійснення контролю за дотриманням діючого законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.

3.2. Начальник фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради відповідно до покладених на нього завдань:

3.2.1. Здійснює керівництво діяльністю фінансового управління, розподіляє обов’язки між начальниками відділів, очолює та контролює їх роботу.

3.2.2. Забезпечує ефективне виконання покладених на фінансове управління завдань щодо реалізації державної політики у фінансовій сфері та в межах компетенції управління. Визначає ступінь відповідальності начальників відділів та погоджує посадові інструкції працівників управління, складених начальниками відділів.

3.2.3. Здійснює загальну організацію виконання міського бюджету міста Мукачево, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

3.2.4. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління: звернень громадян, громадських об’єднань, державних та недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності фінансового управління, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд міському голові.

3.2.5. Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію фінансового управління з Мукачівським управлінням Державної казначейської служби України Закарпатської області, Мукачівською об’єднаною державною фінансовою інспекцією, іншими органами державної влади і управліннями, установами та організаціями.

3.2.6. Виконує за дорученням Мукачівського міського голови, Міністерства фінансів України, завдання, отримані від центральних органів виконавчої влади вищого рівня.

3.2.7. Планує та регулює здійснення зв’язків з постійними комісіями Мукачівської міської ради, установами банків та іншими органами виконавчої влади.

3.2.8. Подає відповідно до законодавства пропозиції Мукачівському міському голові про звільнення з посади та переміщення працівників управління.

3.2.9. Вирішує питання своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладення стягнень та інші питання службової діяльності.

3.2.10. Звітує на сесіях Мукачівської міської ради про хід виконання бюджету міста в строки, визначені Бюджетним кодексом України (додаток 8).

3.2.11. Забезпечує дотримання працівниками фінансового управління законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.

3.2.12. Виконує інші доручення Мукачівського міського голови.

3.2.13. Забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності.

3.2.14. Видає накази в межах своїх повноважень.

3.3. Заступник начальника фінансового управління — начальник бюджетного відділу відповідно до покладених на нього завдань:

3.3.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю бюджетного відділу та фінансового управління загалом у межах делегованих начальником фінансового управління повноважень. Забезпечує реалізацію державної політики з питань державної служби. Разом з підпорядкованими підрозділами узагальнює практику роботи управління, вносить пропозиції начальнику фінансового управління щодо її вдосконалення.

3.3.2. Організовує та контролює своєчасний розгляд працівниками управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напрямку діяльності управління, а також слідкує за результатами їх виконання, готує проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції.

3.3.3. Подає у межах своєї компетенції начальнику фінансового управління пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників у межах управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення працівників або застосування дисциплінарних стягнень.

3.3.4. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів у відповідності з чинним законодавством.

3.3.5. Організовує роботу по складанню і аналізу виконання міського бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, координує і надає методичну допомогу по складанню і виконанню місцевих бюджетів.

3.3.6. Здійснює методологічне керівництво з питань оплати праці, штатів, мережі та фінансування видатків установ соціально-культурної сфери та управління. Здійснює надання звітності в Департамент фінансів обласної державної адміністрації з питань мережі, штатів та контингентів.

3.3.7. Аналізує показники виконання видаткової частини бюджету.

3.3.8. Організовує роботу з підготовки звітів та необхідної інформації для начальника фінансового управління.

3.3.9. Організовує розробку перспективних, поточних, оперативних, квартальних та місячних планів роботи фінансового управління та бюджетного відділу.

3.3.10. Організовує роботу по наданню до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації зведеного річного звіту про виконання бюджету, мережі бюджетних установ міста та пояснювальної записки до них.

3.3.11. Готує проекти розпоряджень з питань формування та виконання бюджету.

3.3.12. У разі необхідності забезпечує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, пов’язаних з дотриманням актів законодавства, усуненням виявлених порушень.

3.3.13. Забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

3.3.14. Веде встановлену звітно-облікову документацію.

3.3.15. Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням начальника фінансового управління.

3.4. Головний спеціаліст, головний економіст бюджетного відділу відповідно до покладених на нього завдань:

3.4.1. Бере участь в опрацюванні документів, що надходять до бюджетного відділу фінансового управління.

3.4.2. Бере участь в роботі по складанню проекту бюджету міста.

3.4.3. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямованого на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами на всіх стадіях бюджетного процесу по закріплених за ним головних розпорядниках бюджетних коштів (управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради, відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Мукачівської міської ради) відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства.

3.4.4. Здійснює перевірки дотримання вимог при складанні кошторисів та штатних розписів бюджетних установ міста.

3.4.5. Здійснює внесення змін до кошторисних призначень.

3.4.6. Бере участь у розробці перспективних, поточних, оперативних, квартальних та місячних планів роботи бюджетного відділу;

3.4.7. Виконує окремі доручення свого безпосереднього керівника та начальника фінансового управління.

3.5. Головний спеціаліст бюджетного відділу відповідно до покладених на нього завдань:

3.5.1. Бере участь в опрацюванні документів, що надходять до бюджетного відділу фінансового управління.

3.5.2. Бере участь в роботі по складанню проекту бюджету міста.

3.5.3. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямованого на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами на всіх стадіях бюджетного процесу по закріплених за ним головних розпорядниках бюджетних коштів (відділ культури виконавчого комітету Мукачівської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради, виконавчий комітет Мукачівської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради, управління комунальної власності виконавчого комітету Мукачівської міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради, відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради) відповідно до Бюджетного кодексу України та іншого законодавства.

3.5.4. Здійснює перевірки дотримання вимог бюджетного законодавства при складанні кошторисів, штатних розписів бюджетних установ міста.

3.5.5. Здійснює перевірки дотримання вимог бюджетного законодавства при складанні паспортів бюджетних програм, що застосовуються під час програмно-цільового методу бюджетування.

3.5.6. Здійснює перевірку заявок на фінансування.

3.5.7. Здійснює внесення змін до кошторисних призначень.

3.5.8. Бере участь у розробці перспективних, поточних, оперативних, квартальних та місячних планів роботи бюджетного відділу;

3.5.9. Виконує окремі доручення свого безпосереднього керівника та начальника фінансового управління.

3.6. Начальник відділу планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання відповідно до покладених на нього завдань:

3.6.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу у межах делегованих начальником фінансового управління повноважень.

3.6.2. Забезпечує реалізацію державної політики з питань державної служби.

3.6.3. Організовує та контролює своєчасний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напрямку діяльності відділу, а також слідкує за результатами їх виконання, готує проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції.

3.6.4. Подає у межах своєї компетенції начальнику фінансового управління пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників у межах управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення працівників або застосування дисциплінарних стягнень.

3.6.5. Організовує роботу по складанню і аналізу виконання дохідної частини міського бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України, координує і надає методичну допомогу по складанню і виконанню місцевих бюджетів.

3.6.6. Аналізує показники виконання дохідної частини бюджету.

3.6.7. Організовує роботу з підготовки звітів та необхідної інформації для начальника фінансового управління.

3.6.8. Організовує розробку перспективних, поточних, оперативних, квартальних та помісячних планів роботи відділу планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання.

3.6.9. Організовує роботу по наданню до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації зведеного річного звіту про виконання дохідної частини бюджету пояснювальної записки до них.

3.6.10. Готує проекти розпоряджень з питань формування та виконання бюджету.

3.6.11. У разі необхідності забезпечує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, пов’язаних з дотриманням актів законодавства, усуненням виявлених порушень.

3.6.12. Забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

3.6.13. Виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням начальника фінансового управління.

3.7. Головний спеціаліст відділу планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання відповідно до покладених на нього завдань:

3.7.1. Виконує роботу управління, пов’язану із складанням проекту міського бюджету в частині його доходів.

3.7.2. Організовує та здійснює контроль за виконанням міського бюджету по доходах в частині закріплених надходжень по кодах бюджетної класифікації.

3.7.3. Аналізує показники виконання дохідної частини бюджету в частині закріплених доходів бюджетної класифікації та готує відповідні пропозиції і формує банк даних.

3.7.4. Веде аналіз щоденного (помісячного) накопичення даних по видах доходів з подекадним контролем, згідно казначейського звіту форми 412 — Д.

3.7.5. Відповідає на листи та запити Департаменту фінансів Закарпатської ОДА, бюджетних установ, підприємств, організацій та ін.

3.7.6. Проводить правильність перевірки перекиду платежів згідно висновків Мукачівської ОДПІ з послідуючим погодженням.

3.7.7. Виконує весь комплекс робіт, що виникає по видах доходів згідно з розподілом функціональних обов’язків.

3.7.8. Виконує інші службові доручення начальника відділу та начальника фінансового управління.

3.8. Провідний спеціаліст відділу планування доходів бюджету, грошового обігу, цінних паперів та з питань нових форм господарювання відповідно до покладених на нього завдань:

3.8.1. Виконує роботу управління, пов’язану із складанням проекту міського бюджету в частині його доходів.

3.8.2. Організовує та здійснює контроль за виконанням міського бюджету по доходах в частині закріплених надходжень по кодах бюджетної класифікації.

3.8.3. Аналізує показники виконання дохідної частини бюджету в частині закріплених доходів бюджетної класифікації та готує відповідні пропозиції і формує банк даних.

3.8.4. Відповідає на листи та запити Департаменту фінансів Закарпатської ОДА, бюджетних установ, підприємств, організацій та ін.

3.8.5. Проводить правильність перевірки перекиду платежів згідно висновків Мукачівської ОДПІ з послідуючим погодженням.

3.8.6. Виконує весь комплекс робіт, що виникає по видах доходів згідно з розподілом функціональних обов’язків.

3.8.7. Виконує інші службові доручення начальника відділу та начальника фінансового управління.

3.9. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності відповідно до покладених на нього завдань:

3.9.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням програмного забезпечення.

3.9.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність в порядку, встановленому законодавством.

3.9.3. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

3.9.4. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.9.5. Здійснює нарахування і виплату в строки, передбачені чинним законодавством, заробітної плати працівникам фінансового управління

3.9.6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та статей балансу.

3.9.7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.9.8. Забезпечує складання бюджетних запитів фінансового управління, відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів на відповідний бюджетний період.

3.9.9. Складає розрахунки до проекту кошторису, штатного розпису фінансового управління.

3.9.10. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо недостачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.9.11. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.

3.9.12.Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства, перевірок.

3.9.13. Бере участь у проведенні інвентаризації необоротних активів, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, документів, розрахунків, платіжних зобов’язань та інших статей балансу.

3.9.14. Контролює ведення обліку наявного майна об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні інтереси територіальної громади міста та перебувають у фінансовому управлінні, а також майна, переданого в оренду.

3.9.15. Забезпечує дотримання законодавства про захист персональних даних та здійснює обробку, зберігання, та використовування персональних даних у відповідності до чинного законодавства.

3.9.16. Відповідає за взаємодію, збір необхідної інформації, надання методичної та практичної допомоги виконавчим органам місцевого самоврядування.

3.9.17. Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку.

3.9.18. Виконує в процесі службової діяльності інші доручення керівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради відповідно до покладених завдань.

3.9.19. Здійснює фінансування бюджетних установ відповідно до поданих заявок на фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету.

3.10. Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності відповідно до покладених на нього завдань:

3.10.1. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

3.10.2. Перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику відділу бухгалтерського обліку для прийняття рішення.

3.10.3. Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену у цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей, виводить підсумки цифрової інформації за її видами, напрямками та періодами.

3.10.4. Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій і подає їх до розгляду.

3.10.5. Готує дані та форми документів для розрахункових операцій.

3.10.6. Веде облік необоротних активів, коштів, розрахунків та інших активів установи по формі бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і технології оброблення даних .

3.10.7. Комплектує у хронологічному порядку документи після їх оброблення в окремі папки, нумерує їх, підписує, забезпечує оправлення.

3.10.8. За погодженням з керівником управління та керівником відділу бухгалтерського обліку і звітності подає у банківські установи документи для перерахування коштів за податками та платежами, а також для розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, різними дебіторами та кредиторами.

3.10.9. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею і псуванням активів установи.

3.10.10. За погодженням з керівником фінансового управління забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки відповідно до договірних зобов’язань.

3.10.11. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

3.10.12. Забезпечує підготовку оброблених документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом установленого терміну.

3.10.13. Веде роз’яснювальну роботу щодо організації бухгалтерського обліку і звітності бюджетних установ, застосування нових нормативних актів.

3.10.14. Здійснює фінансування бюджетних установ відповідно до поданих заявок на фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету.

3.11. Усім працівникам фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради у системі електронного документообігу АСУД «ДОК ПРОФ» створено робоче місце реєстратора фінансового управління.

У процесі роботи фінансове управління виконує наступні функції:

3.12. Розробляє, затверджує і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту міського бюджету. Визначає порядок та строки розроблення та подання бюджетних запитів.

3.13. Проводить, на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету, аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

3.14. За погодженням Мукачівського міського голови, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчого комітету Мукачівської міської ради та затвердження сесії Мукачівської міської ради за попереднім погодженням комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

3.15. Організовує роботу пов’язану із складанням проекту міського бюджету.

3.16. В процесі складання проекту міського бюджету за доходами співпрацює з органами Державної фіскальної служби, структурними підрозділами виконавчого комітету Мукачівської міської ради, органами державної влади з питань, що відносяться до їх компетенції.

3.17. Планує доходи і видатки міського бюджету на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, положень бюджетного, податкового законодавства та інших матеріалів, що регулюють роботу з питань бюджету.

3.18. На підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів, складає проект міського бюджету і подає його на розгляд міської ради, після схвалення виконавчим комітетом.

3.19. Складає розпис доходів та видатків міського бюджету відповідно до складених кошторисів, помісячних планів асигнувань розпорядниками коштів міського бюджету

3.20. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

3.21. За участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, у процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів міського бюджету.

3.22. За розпорядженням Мукачівського міського голови, проводить контрольні заходи в бюджетних установах і організаціях міста, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, а також підприємств і організацій, які отримують кошти з міського бюджету.

3.23. Розробляє нормативно-правові, в тому числі регуляторні акти Мукачівської міської ради, відповідно до бюджетного та податкового законодавства.

3.24. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ, організацій міста.

3.25. Забезпечує створення належних умов праці для працівників управління.

3.26. Готує і подає Мукачівській міській раді та Мукачівському міському голові офіційні висновки про залишок коштів на початок року по загальному та спеціальному фондах бюджету, перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету.

3.27. У разі потреби, відповідно до звернень головних розпорядників коштів, враховуючи вимоги чинного бюджетного законодавства, вносить зміни до міського бюджету та готує проекти рішень виконавчого комітету Мукачівської міської ради і проекти рішень сесії Мукачівської міської ради про внесення змін до міського бюджету.

3.28. Готує та подає щоквартально матеріали про хід та підсумки виконання міського бюджету на розгляд виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

3.29. Подає річний звіт про виконання бюджету міста на затвердження сесії Мукачівської міської ради за попереднім погодженням комісією з питань бюджету та соціально — економічного розвитку Мукачівської міської ради.

3.30. Погоджує подання на повернення помилково або надміру зарахованих коштів до міського бюджету податків, зборів та інших доходів, які готують органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, та висновки органів державної фіскальної служби згідно реєстрів за платежами до міського бюджету в порядку та у терміни, які визначені законодавчими актами України.

3.31. Згідно з розписом бюджету по видатках, на підставі заявок на виділення бюджетних асигнувань, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, здійснює організацію процесу фінансування видатків, передбачених в бюджеті, в тому числі видатків, які визначені функціями держави, з врахуванням порядку та вимог, передбачених бюджетним законодавством та нормативними документами з цього питання.

3.32. За рішенням сесії Мукачівської міської ради здійснює на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках.

3.33. Відповідно до вимог чинного законодавства організовує проведення конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у банках, за результатами якого визначається переможець.

3.34. Забезпечує формування та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції управління на сайті Мукачівської міської ради.

3.35. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4.1. Фінансове управління має право:

4.1.1. В установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Мукачівської міської ради, органів Державної фіскальної служби, органів Державної казначейської служби, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

4.1.2. В установленому порядку та в межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до положень Бюджетного кодексу України та вживати заходи до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені законодавством України.

4.1.3. Залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету Мукачівської міської ради та установ і організацій до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.1.5. Одержувати щоденну інформацію про надходження доходів до міського бюджету від управління Державної казначейської служби України у м. Мукачеві. Отримувати місячні, квартальні, річні звіти про виконання міського бюджету, а також інформацію щодо взятих зобов’язань, залишків на рахунках головних розпорядників коштів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та іншу інформацію, необхідну для здійснення бюджетного процесу.

4.1.6. Одержувати від органів державної фіскальної служби у встановлені терміни звіти про суми нарахувань, надходжень, переплати, податкового боргу та іншу інформацію з питань, пов’язаних із складанням та виконанням бюджету.

4.1.7. Одержувати від головних розпорядників коштів інформацію щодо стану усунення бюджетних правопорушень.

4.1.8. Укладати в межах своєї компетенції договори на виконання робіт, надання послуг та придбання товарів.

РОЗДІЛ V. ОБОВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

5.1. При здійсненні повноважень управління зобов’язане:

5.1.1. Дотримуватися законодавства України, вимог даного Положення, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

5.1.2. Здійснювати повноваження, делеговані органам місцевого самоврядування.

5.1.3. Забезпечувати доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є.

5.1.4. Вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, умов для працівників управління.

5.1.5. Звітувати перед Мукачівським міським головою, виконавчим комітетом Мукачівської міської ради про свою роботу.

5.1.6. Інші обов’язки передбачені чинним законодавством.

РОЗДІЛ VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

6.1. Працівники несуть відповідальність відповідно до законодавства за:

6.1.1. Неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією.

6.1.2. Вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

6.1.3. Розголошення державної таємниці, службової та іншої конфіденційної інформації, яка стала їм відома при виконанні посадових обов’язків.

6.2. Працівники управління звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог даного Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Працівники управління звільняються від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі працівників управління, і працівники управління вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути чи усунути негативні наслідки цих обставин.

6.3. Працівники управління повинні в найкоротший термін, але не пізніше п’яти днів з дня настання форс-мажорних обставин, повідомити про них керівництво.

6.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення даних обставин позбавляє працівників управління права посилатися на зазначені обставини.

6.5. Під форс-мажорними обставинами розуміються: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, незаконні діяння третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади чи місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності, реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням Мукачівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

7.2. Як неприбуткова організація фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради не передбачає розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених Податковим кодексом України, а саме: доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання фінансового управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням та законодавством. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), передача активів здійснюється правонаступникам — одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

7.3. Фінансове управління виконавчого комітету Мукачівської міської ради як неприбуткова організація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

7.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань Мукачівської міської ради, передбаченої Регламентом Мукачівської міської ради.

Секретар ради І.Маняк

Прочитано 955 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація