Ви тутМіська влада/Органи виконавчої влади/Управління міськвиконкому/Управління міського господарства/Статут Мукачівського міського комунального підприємства “Центр контролю за тваринами”

Офіційні WEB - ресурси

Четвер, 04 січня 2001 12:23

Статут Мукачівського міського комунального підприємства “Центр контролю за тваринами”

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 

 

СТАТУТ

Мукачівського міського комунального підприємства

“Центр контролю за тваринами”

(нова редакція)

 

 

 

м. Мукачево

2016 рік

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Статут розроблений на підставі Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування”, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” та інших актів чинного законодавства;

1.2. Статут визначає статус комунального підприємства, форму власності, фінансування, правові та організаційні засади діяльності;

1.3. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, галузевими та міжгалузевими нормативно – правовими актами та даним Статутом;

1.4. Процес діяльності та ведення діловодства підприємства відбувається державною мовою.

1.5. Засновником підприємства є Мукачівська міська рада. Власником майна – територіальна громада міста Мукачево. Підприємство підпорядковане УМГ м.Мукачево (надалі орган управління).

1.6. ММ КП “Центр контролю за тваринами ”є організацією, яка частково фінансується за рахунок бюджету міста, та здійснює господарську діяльність.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Установа має назву:

повну – Мукачівське міське комунальне підприємство “Центр контролю за тваринами”;

коротку – ММКП “Центр контролю за тваринами”.

2.2. Юридична адреса:89600,Закарпатська обл., м Мукачево, вул.Валенберга,52

2.3. ММКП “Центр контролю за тваринами” є юридичною особою, діє на підставі статуту, затвердженого Засновником, має самостійний кошторис, баланс, круглу печатку, розрахунковий та інші рахунки у банках, кутовий штамп та інші штампи.

2.4. Статут, доповнення та зміни до нього затверджуються Засновником (Мукачівською міською радою) у відповідності до чинного законодавства;

2.5. Метою діяльності Підприємства є здійснення функцій обліку, контролю за утриманням і поводженням з домашніми тваринами та регулювання кількості безпритульних тварин в місті Мукачево.

2.6. Основними завданнями Підприємства є:

 • регулювання та контроль за кількістю безпритульних тварин;
 • розробка пропозицій щодо змін до правил, положень та інших нормативних документів, які регулюють життя тварин в місті, контроль за дотриманням чинного законодавства в місті;
 • проведення різнобічних консультацій щодо тварин;
 • проведення інформаційно–просвітницької роботи серед населення з питань правильного утримання та поводження з тваринами;
 • проведення роз'яснювальної та інформаційно-просвітницької роботи про законодавство щодо захисту тварин;
 • пошук та виявлення безпритульних тварин та тварин, що потребують допомоги, надання їм допомоги, розміщення їх в притулку;
 • знаходження власників для безпритульних тварин, що утримуються в притулках;
 • внесення пропозицій щодо покращення екологічної ситуації в місті до органів місцевого самоврядування;
 • участь у проведенні загальноміських протиепізоотичних, протиепідемічних та інших заходів;
 • участь та організація благодійних фондів, ветеринарних установ, громадських організацій захисту прав тварин;
 • поліпшення ситуації з безпритульними тваринами в місті Мукачево шляхом стерилізації.
 • допомога в пошуку загублених тварин за заявками власників;
 • проведення консультацій, що стосуються утримання та поводження з тваринами;

2.7. Співробітництво з організаціями, установами, закладами, підприємствами з питань:

 • пов'язана з діяльністю Підприємства та досягненням статутної мети;
 • здійснення контролю за реєстрацією тварин та дотримання правил утримання домашніх тварин;
 • організації та проведення, конференцій, зустрічей, зборів з питань утримання та поводження з тваринами, регулювання їх чисельності та інше;
 • підготовка та проведення прес-конференцій та "круглих столів".

2.8. Свою діяльність Підприємство будує на основі широкої гласності і доступності інформації. В обговоренні проектів і програм діяльності Підприємства можуть взяти участь як громадські організації захисту тварин, так і ветеринарні і екологічні установи.

III. ПРАВА ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Виконувати роботи по проведенню стерилізації безпритульних тварин та організаційні заходи щодо стерилізації тварин, яких утримують громадяни, підприємства, установи та організації надавати інші послуги за договорами. Кошти за виконані роботи або надані послуги зараховуються до спеціального фонду Підприємства та використовуються згідно з кошторисом. Виконання робіт за договорами не повинно суперечити та заважати основній діяльності установи;

3.2. Одержувати, в рамках чинного законодавства, благодійні внески від юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних, які зараховуються до спеціального фонду Підприємства та використовуються згідно з кошторисом;

3.3. Розробляти власними силами калькуляції на виконання робіт по проведенню стерилізації, утримання та лікування тварин в притулку та погоджувати з управлінням міського господарства міської ради;

3.4. Надавати пропозиції, та складати адмінпротоколи ,щодо відповідальності власників тварин за порушення правил утримання собак і котів в м.Мукачево;

3.5. Вимагати від громадян і організацій усунення порушень Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» , та «Правил утримання собак і котів в м.Мукачево».

3.6. Відповідальним особам зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

3.7. Тимчасово ізолювати домашніх тварин у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих, а у разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих, передавати тварин спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння.

3.8. Облаштовувати зони вигулу тварин , майданчики для дресування тварин.

3.9. Виконувати роботи з утримання притулку для безпритульних тварин,надавати ветеринарні послуги,консультації, тощо ;

3.9.1. Проводити реєстрацію собак та котів ;

3.9.2. Надавати пропозиції, виконувати роботи по захисту тварин від жорстокого поводження та створенню комфортних умов співіснування людей і тварин в м. Мукачево;

3.9.3. Проводити просвітницькі роботи серед населення з питань утримання тварин шляхом випуску друкованих видань (довідників, буклетів, проспектів та ін.), участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової інформації.

IV. МАЙНО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства є власністю територіальної громади міста, управління яким відповідно до Конституції України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснює Мукачівська міська рада. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства і закріплене за ним у відповідності до чинного законодавства;

4.2. Матеріально – технічна база Підприємства включає приміщення, споруди, обладнання, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його користуванні;

4.3. Підприємство відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе повну відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони;

4.4. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно закріплене за ним Засновником;
 • капітальні вкладення і фінансування з бюджету;
 • доходи від реалізації послуг;
 • безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;
 • інші джерела не заборонені законом;

4.5. Підприємство має право безкоштовно користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють виконанню статутних завдань;

4.6. Кошторис на утримання Підприємства затверджує міський голова;

4.7. Підприємство має право на придбання основних засобів, в тому числі за благодійні внески від юридичних та фізичних осіб, які зараховуються до майна установи та використовуються згідно з кошторисом;

V. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

5.1. Керівництво Підприємством здійснює директор, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови;

5.2. Директор вирішує питання діяльності Підприємства згідно з чинним законодавством України і цим Статутом;

5.3. Директор в межах своєї компетенції видає накази, обов'язкові для працівників Підприємства і контролює їх виконання;

5.4. Директор Підприємства:

 • здійснює керівництво трудовим колективом;
 • призначає та звільняє з посад працівників Підприємства;
 • несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;
 • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам відповідно до чинного законодавства;
 • від імені Підприємства представляє її в усіх установах та організаціях;
 • розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства і цього Статуту за погодженням з Засновником;
 • укладає угоди, видає доручення, відкриває рахунки в органах Державного казначейства України;
 • допускає до перевірки роботи Підприємства представників контролюючих органів і вживає заходи по усуненню виявлених недоліків.

5.5. Трудові відносини на Підприємстві регулюються згідно з законодавством України про працю.

5.6. Трудовим колективом Підприємства є всі працівники, які своєю працею приймають участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

5.7. Підприємство для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:

 • проводить раціоналізацію робочих місць, визначає їх необхідну кількість;
 • встановлює форми організації праці працівників, здійснює тарифікацію і організацію впровадження передових методів і прийомів праці;
 • встановлює режим робочого часу, а також тривалість додаткових відпусток, згідно із законодавством України;
 • встановлює працівникам грошові надбавки до посадових окладів за високу якість, складність та напруженість в праці, професійну майстерність та інші доплати і надбавки до заробітної плати згідно з чинним законодавством.

5.8. Передбачені законодавством повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами. Загальні збори скликаються при необхідності. Всі рішення загальних зборів, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать законодавству розглядаються керівником та реалізуються ним у вигляді рішень та наказів.

5.9. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії соціального страхування членів трудового колективу та інші соціальні гарантії, передбачені законодавством України, визначаються колективним договором між Підприємством та працівниками.

VI. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є кошти міського бюджету, прибуток від господарської діяльності, благодійні внески та інші надходження, включаючи капітальні вкладення та кредити ;

6.2. Розмір чистого прибутку, який залишається Підприємству після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат ,передбачених законодавством України, використовується Підприємством.

6.3. Відносини Підприємства з іншими установами, підприємствами, організаціями і працівниками в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на підставі договорів;

6.4. Підприємство здійснює бухгалтерський облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України. Керівник Підприємства та бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності, правильне застосування чинного законодавства в господарській діяльності.

VII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Ліквідація або реорганізація Підприємства проводиться з дотриманням вимог чинного законодавства України;

7.2. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації;

7.3. У разі реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України;

7.4.У випадку ліквідації Підприємства майно, що залишається після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, використовується за рішенням Засновника. 

Прочитано 1115 разів

ГАЛЕРЕЯ

Контактна інформація